Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
Mencions: Computació, Enginyeria del software i Tecnologies de la informació
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Lleida
Professió: Enginyer/a tècnic/a en Informàtica i, cursant el Màster en Enginyeria Informàtica, Enginyer/a en Informàtica.
 
Estructura del Grau en Enginyeria Informàtica    Crèdits
Matèries de formació bàsica (FB) 66
Matèries obligatòries (B) 90
Matèries optatives (O) 54
Pràctiques externes 15
Treball de final de grau 15
TOTAL CRÈDITS 240

Guia Docent

 

1r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102000 Programació 1 FB 1 6
102002 Estructura de Computadors 1 FB 1 6
102004 Lògica Computacional FB 1 6
102005 Àlgebra FB 1 6
102008 Física FB 1 6
102001 Programació 2 FB 2 6
102003 Estructura de Computadors 2 FB 2 6
102006 Estadística i Optimització FB 2 9
102009 Organització Empresarial FB 2 9

 

2n CURS (57 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestres Crèdits
102016 Bases de Dades B 1 6
102010 Estructures de Dades B 1 6
102012 Sistemes Operatius B 1 9
102007 Matemàtica Discreta FB 1 6
102014 Arquitectura de Computadors B 2 6
102061 Algorítmica i Complexitat (*) B 2 4,5
102062 Llenguatges, autòmats i gramàtiques B 2 4,5
102015 Xarxes B 2 9
102017 Interacció Persona-Ordinador B 2 6

(*Els alumnes repetidors que almenys tinguin aprovada una d'aquestes quatre assignatures (102061, 102063 12064 i 102065), hauran de cursar les assignatures del pla vell.

 

3r CURS (63 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102013 Administració i Manteniment de Sistemes i Aplicacions B 1 6
102063 Aspectes Legals, Socials i Professionals (*) B 1 3
102018 Enginyeria del Programari B 1 6
102020 Intel·ligència Artificial B 1 6
102022 Sistemes Concurrents i Paral·lels B 1 6
102019 Ampliació de Bases de Dades i d'Enginyeria del Programari B 2 6
102023 Projecte Web B 2 6
101434 Matèria Transversal O 2 6
 

Mòdul d'especialització (Mencions)

(48 crèdits repartits entre tercer i quart curs)

B 2 18

 

4t CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102059 Pràctiques Tutelades en Empresa B 1 15
102060 Treball de Fi de Grau B 2 15
 

Mòdul d'especialització (Mencions)

(48 crèdits repartits entre tercer i quart curs)

B 1 i 2 30

 

Mencions / optativitat:

Menció en Computació

Codi Assignatura Tipus Idioma Curs Semestre Crèdits
102064 Programació Avançada en Intel·ligència Artificial (*) O EN 3 2 7,5
102065 Models de Computació i Complexitat (*) O CA 3 2 4,5
102040 Aprenentatge i Raonament Automàtic O ES 3 2 6
102041 Computació Distribuïda O EN 4 1 9
102042 Eines Computacionals per a la Resolució de Problemes O EN 4 1 6
102043 Processadors de Llenguatge O CA 4 2 9
102044 Sistemes de Validació de Maquinari i Programari O ES 4 2 6

 

Menció en Enginyeria de software

Codi Assignatura Tipus Idioma Curs Semestre Crèdits
102052 Enginyeria de Requeriments (*) O CA 3 2 6
102053 Gestió i Millora de la Qualitat (*) O EN 3 2 6
102054 Models de Procés (*) O CA 3 2 6
102055 Arquitectures de Programari O EN 4 1 9
102056 Enginyeria del Programari Lliure O CA 4 1 6
102057 Integració de Sistemes O CA 4 2 9
102058 Gestió de Projectes O CA 4 2 6

(*) Aquestes tres assignatures s'han de matricular simultàniament ja que treballen un projecte comú. L'única excepció és si algunes d'elles ja està aprovada.

 

Menció en Tecnologies de la informació

Codi Assignatura Tipus Idioma Curs Semestre Crèdits
102024 Xarxes i Comunicacions O CA 3 2 6
102025 Aplicacions per a Dispositius Mòbils O CA 3 2 6
102027 Computació Distribuïda i Aplicacions O ES 3 2 6
102026 Disseny Centrat en l'Usuari O EN 4 1 6
102028 Seguretat d'Aplicacions i Comunicacions O CA 4 1 9
102029 Arquitectura del Programari Empresarial O EN 4 2 9
102030 Plataformes en Xarxa O CA 4 2 6

 

Marc acadèmic i normativa de permanència

 
Principals punts que aquesta Normativa regula en els estudis de grau de l'EPS:
 • Estudiant a temps complet:
  • 1er any, superar mínim 12 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 2nd any, superar mínim 36 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 3er any, superar mínim 60 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 8 anys per superar totes les assignatures
 • Estudiant a temps parcial:
  • 1er any, superar mínim 6 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 2nd any, superar mínim 16 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 3er any, superar mínim 36 crèdits bàsics/obligatoris.
  • 12 anys per superar totes les assignatures

L’estudiantat que incompleixi algun dels punts anteriors, haurà de deixar la titulació durant un període mínim d’un any, transcorregut el qual podrà tornar-s’hi a matricular, sempre mitjançant el procés de preinscripció.

 • Permanència per assignatura: Per superar cadascuna de les assignatures de 2n, 3r i 4t cursos, l'estudiant disposarà de 3 cursos acadèmics. Una assignatura qualificada amb un “no presentat” a l’acta d’avaluació no es tindrà en compte a l’hora de comptar els tres cursos. És a dir, un estudiant només pot suspendre dues avaluacions d’una assignatura. Si l'estudiant suspengués tres cursos l'avaluació d'una mateixa assignatura, quedaria exclòs dels estudis.

En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic del Grau.

En aquest enllaç trobareu la Normativa de permanència per als graus de la UdL (aprovada pel Consell de Govern el 12 de desembre de 2016).
 

Correquisit

Una assignatura esdevé correquisit d'una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari estar matriculat de la primera o tenirla aprovada.
Aquí podeu trobar els correquisits entre les assignatures optatives del grau.