Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102000 PROGRAMACIÓ I T 6
102002 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I T 6
102004 LÒGICA COMPUTACIONAL T 6
102005 ÀLGEBRA T 6
102008 FÍSICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102000 PROGRAMACIÓ I T 6
102001 PROGRAMACIÓ II T 6
102003 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II T 6
102006 ESTADÍSTICA I OPTIMITZACIÓ T 9
102008 FÍSICA T 6
102009 ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL T 9
SEGON CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102007 MATEMÀTICA DISCRETA T 6
102010 ESTRUCTURES DE DADES B 6
102012 SISTEMES OPERATIUS B 9
102016 BASES DE DADES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102014 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS B 6
102015 XARXES B 9
102017 INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR B 6
102061 ALGORÍTMICA I COMPLEXITAT B 4,5
102062 LLENGUATGES, AUTÒMATS I GRAMÀTIQUES B 4,5
TERCER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102013 ADMINISTRACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES I APLICACIONS B 6
102018 ENGINYERIA DEL PROGRAMARI B 6
102020 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL B 6
102022 SISTEMES CONCURRENTS I PARAL·LELS B 6
102063 ASPECTES LEGALS, SOCIALS I PROFESSIONALS B 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102019 AMPLIACIÓ DE BASES DE DADES I ENGINYERIA DEL PROGRAMARI B 6
102023 PROJECTE WEB B 6
102024 XARXES I COMUNICACIONS B 6
102024 XARXES I COMUNICACIONS O 6
102025 APLICACIONS PER A DISPOSITIUS MÒBILS B 6
102025 APLICACIONS PER A DISPOSITIUS MÒBILS O 6
102027 COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA I APLICACIONS B 6
102027 COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA I APLICACIONS O 6
102040 APRENENTATGE I RAONAMENT AUTOMÀTIC B 6
102040 APRENENTATGE I RAONAMENT AUTOMÀTIC O 6
102052 ENGINYERIA DE REQUERIMENTS B 6
102052 ENGINYERIA DE REQUERIMENTS O 6
102053 GESTIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT B 6
102053 GESTIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT O 6
102054 MODELS DE PROCÉS B 6
102054 MODELS DE PROCÉS O 6
102064 PROGRAMACIÓ AVANÇADA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL B 7,5
102064 PROGRAMACIÓ AVANÇADA EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL O 7,5
102065 MODELS DE COMPUTACIÓ I COMPLEXITAT B 4,5
102065 MODELS DE COMPUTACIÓ I COMPLEXITAT O 4,5
QUART CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102026 DISSENY CENTRAT EN L'USUARI B 6
102026 DISSENY CENTRAT EN L'USUARI O 6
102028 SEGURETAT D'APLICACIONS I COMUNICACIONS B 9
102028 SEGURETAT D'APLICACIONS I COMUNICACIONS O 9
102041 COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA B 9
102041 COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA O 9
102042 EINES COMPUTACIONALS PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES B 6
102042 EINES COMPUTACIONALS PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES O 6
102055 ARQUITECTURES DE PROGRAMARI B 9
102055 ARQUITECTURES DE PROGRAMARI O 9
102056 ENGINYERIA DEL PROGRAMARI LLIURE B 6
102056 ENGINYERIA DEL PROGRAMARI LLIURE O 6
102059 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 15
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102029 ARQUITECTURES DE PROGRAMARI EMPRESARIAL B 9
102029 ARQUITECTURES DE PROGRAMARI EMPRESARIAL O 9
102030 PLATAFORMES EN XARXA B 6
102030 PLATAFORMES EN XARXA O 6
102043 PROCESSADORS DE LLENGUATGE B 9
102043 PROCESSADORS DE LLENGUATGE O 9
102044 SISTEMES DE VALIDACIÓ DE MAQUINARI I PROGRAMARI B 6
102044 SISTEMES DE VALIDACIÓ DE MAQUINARI I PROGRAMARI O 6
102057 INTEGRACIÓ DE SISTEMES B 9
102057 INTEGRACIÓ DE SISTEMES O 9
102058 GESTIÓ DE PROJECTES B 6
102058 GESTIÓ DE PROJECTES O 6
102059 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 15
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102060 TREBALL DE FI DE GRAU B 15